2013-01-07 17:14:00

  Sembolizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri: Cenap Şehabettin – şiir Ahmet Haşim – şiir Devamı

PARNASİZM

2013-01-07 17:10:00

  Romantik şiire tepki olarak 19.yüzyılın ikinci ya­rısında Fransa’da doğmuştur. Realizmi ve naturalizmi doğuran toplumsal ve siyasal koşullar, parnasizm İçin de geçerlidir, realizm ilkelerinin şiire yansımasıdır. Kısacası “şiirdeki gerçekçilik” olarak adlandırılabilir. Realizmin şiire yansımış biçimine Parnasizm denir. Fransa’da 1860′ta “Çağdaş Parnas” adlı şiir dergisinin çevresinde toplanan sanatçılara “parnasyen” adı verilmiş, bunların oluşturduğu şi­ir akımı da Pamasizm olarak nitelenmiştir. Kısa­ca, Parnasizm, “şiirde gerçekçilik” demektir. Parnasizm, hayalci ve duygucu romantik şi­ire karşı bir tepkidir. Realizmi ve Naturalizmi ha­zırlayan koşullar Parnasizm için de geçerlidir. Fel­sefe alanında Pozitivizmin öne çıkmasıyla bilimsel çalışmalar önem kazanmış, edebiyatın şiir kolun­da da dış dünyayı duygusallıktan uzak bir biçim­de anlatan şiirler değer kazanmıştır. Pamasizmin Özellikleri: 1.  Parnasyen sanatçılar “sanat için sanat” ilkesine sahiptir. Şiiri yalnızca “güzellik” olarak görmüşler, onun toplumsal bir amacı olmasını kabul etmemişlerdir. 2.  Sanatçılar güzelliği yakalayabilmek için, biçim kusursuzluğuna önem vermişlerdir, ölçü, uyak ve sözcüklerin uyumun dikkat eden parnasyen sanatçılar şiirde seçkinlere seslendiler. Şiiri oluşturan sözcükleri, bir kuyumcu titizliği ile seçtiler. 3.  Parnasizm sanatçıları, romantizmin duygu ve hayal yüklü lirik şiirine tepki gösterdiler. Yaşamı ve doğayı nesnel bir bakışla kavramayı hedeflediler. 4.  Parnasizm eski Yunan edebiyatı&... Devamı

NOT

2013-01-07 17:01:00

DÖNEMİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNDEN BAHSETMEK GEREKİRSE: Romanda: realizm ve naturalizm akımları benimsenmiş Şiirde ise: sembolizm ve parnasizmdir. Sembolizmin en önemli temsilcisi: AHMET HAŞİM. İstihare sanatını kullanmıştır. Parnasizmin en önemli temsilcisi ise: Şiirleriyle ünlü olan TEVFİK FİKRET. Yapıtlarında ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. Şiirler aruz vezniyle yazılmıştır. Dilleri ağırdır ve yüksek zümreye hitap eder. Şiir düz yazıya yakınlaştırılmıştır. Dli divan edebiyatından bile ağırdır ve divan edebiyatında kullanılmayan anlaşılması güç kelimelere yer verilmiştir. Kafiyenin göz için değil kulak için olduğu savunulmuştur. Beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğüne önem verilmiştir.     Devamı

NOT

2013-01-07 16:45:00

Servet-i Fünun Edebiyatında şiir türünde en önemli örnekleri : TEVFİK FİKRET vermiştir. Roman ve hikaye türünün başarılı örneklerini ise HALİT ZİYA UŞAKLIGİL 'İN eserlerinde görürüz.     Devamı

NOT

2013-01-07 16:39:00

Hüseyin Cahit Yalçın'ın EDEBİYAT VE HUKUK adlı makalesi, Servet-i Fünun Dergisinin kapatılmasına yol açmış ve topluluk dağılmıştır Devamı

NOT

2013-01-07 16:35:00

Servet-i Fünun sanatçıları dönemin siyasal koşulları ağırlığınedeniyle içe dönük davranmışlardır. Yapıtlarında bireysel konuları, içliliği, aşkı, karamsarlığı, hayal kırıklığını... ele almışlardır. Tanzimat Döneminden farklı olarak toplumsal konulara değilnmemişlerdir. Fakat 2. Dönem az da olsa üzerinden geçmişlerdir. Devamı

NOT

2013-01-07 16:30:00

Edebiyatımızda eskinin temsilcisi: ELHACİM İBRAHİM Edebiyatımızda ılımlıların temsilcisi: MUALLİM NACİ Edebiyatımızda yeninin temsilcisi: RECAİZADE MAHMUT EKREM Devamı

İSTİKLAL MARŞI YAZARIMIZIN(MEHMET AKİF ERSOY) ESERLERİ

2013-01-07 06:21:00

  MEHMET AKİF ERSOY  (1873-1936) ESERLERİ  Safahat (Başlangıç 1911, tamamlanma 1933. Ömer Rıza Doğrul,  Akif'in kitaplarına almadığı şiirlerini de ekleyerek  Safahat'ı 1943'te tekrar yayınladı.  M. Ertuğrul Düzdağ "Safahat"ın daha  önceki baskıları arasındaki  farkı gösteren yeni bir basımını 1987'de yayınladı.)  Kastamonu Kürsüsünde  (1921, Milli Mücadele dönemindeki hutbeleri)  Kur'an'dan Ayet ve Hadisler  (ölümünden sonra, 1944 seçme yazıları)  Mehmet Akif Ersoy'un Makaleleri (1987, Abdülkerim ve Nuran Abdülkadiroğlu)... Devamı

AHMET RASİM'İN ESERLERİ

2013-01-07 06:18:00

  AHMET RASİM (1852-1937) ESERLERİ:  ROMAN-ÖYKÜ:  İlk Sevgili (1891)  Afife (1894)  Güzel Eleni (1893)  Meyl-i Dil (1897)  Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1893)  Sevda-yı Sermedi (1897)  Gam-ı Hicran (1898)  Ülfet (1900)  Hamamcı Ülfet (1922)  İki Günahkar (1922) ANI-FIKRA-BİYOGRAFİ-MEKTUP:  Eşkâl-i Zaman (fıkra, 1918)  Gülüp Ağladıklarım (anı, 1926)  Muharrir, Şair, Edip (Biyografiler 1924)  Cidd-ü Mizah (Biyografiler, 1920)  Şehir Mektupları (4 cilt, 1910-1911)  Falaka (Anı, 1927)  Fuhş-i Atik (Anı, 1922)  Gecelerim (Anı, 1896)  Ramazan Sohbetleri (Anı, 1913)  Ömr-i Edebi (4 cilt Anı, 1897-1900)  Romanya Mektupları (Anı-gezi, 1916)  İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi (Biyografi, 1927) TARİH:  Küçük Tarih-i İslam (1890)  Küçük Tarih-i Osmani (1891)  Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (4 cilt, 1910-1912)  İki Hatıra Üç Şahsiyet (1916)  İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye (2 cilt, 1926)... Devamı

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN'IN ESERLERİ

2013-01-07 06:15:00

  HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (1874-1957) ESERLERİ:  ROMAN:  Nadide (1891)  Hayal İçinde (1901)  ÖYKÜ:  Hayat-ı Muhayyel (1899)  Niçin Aldatırlarmış? (1922)  Hayat-ı Hakikiye Sahneleri (1909)  DİĞER:  Kavgalarım (1910)  Edebi Hatıralar (1935)  Siyasal Anılar (1975)  Talat Paşa (1943)  Türkçe Sarf ve Nahiv (1908)  Benim Görüşümle Olaylar (4 cilt, 1945-47)  Seçme Makaleler (1951).... Devamı

MEHMET RAUF'UN ESERLERİ

2013-01-07 06:12:00

  MEHMET RAUF (1875-1931) ESERLERİ ROMAN:  Eylül (1901-1946)  Genç Kız Kalbi (1914-1946)  Karanfil ve Yasemin (1924)  Son Yıldız (1927)  Kan Damlası (1928)  Halas (1929) ÖYKÜ:  İhtizar (1909)  Son Emel (1913)  Bir Aşkın Tarihi (1915)  İlk Temas, İlk Zevk (1922)  Eski Aşk Geceleri (1927) OYUN:  Ferdi ve Şürekası (1909)  Cidal (1911)  Sansar (1920) DÜZYAZI-ŞİİR:  Siyah İnciler.... Devamı

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL'İN ESERLERİ

2013-01-07 06:10:00

  HALİT ZİYA UŞAKLIGİL  (1869-1945) ESERLERİ  ROMAN:  Nemide (1889)  Bir Ölünün Defteri (1890)  Ferdi ve Şürekası (1894-1985)  Mai ve Siyah (1895-1988)  Aşk-ı Memnu (1925-1987)  Kırık Hayatlar(1924-1989)  Sefile (1886)  ÖYKÜ:  Bir İzdivacın Tarih-i Muâşakası (1889)  Bir Muhtıranın Son Yaprakları (1889) Küçük Fıkralar (3 Cilt) (1896)  Bir Yazın Tarihi (1898-1988)  Solgun Demet (1901)  Sepette Bulunmuş (1920)  Bir Hikâye-i Sevda (1922-1987)  Hepsinden Acı (1934-1984)  Onu Beklerken (1935-1940)  Aşka Dair (1935-1986)  İhtiyar Dost (1939)  Kadın Pençesi (1039-1987)  İzmir Hikâyeleri (1950)  Bir Şi'r-i Hayal (1914) Bir Hikaye-i Sevda (1922)  ANILAR:  Kırk Yıl (1936-1969)  Bir Acı Hikaye (1942)  Saray ve Ötesi (1942-1981)  DENEME:  Fransız Edebiyatının Numune ve Tarihi (1885)  Hikaye ve Temaşa (1889)  Yunan Edebiyatı (1912)  Latin Edebiyatı (1912)  Alman Tarihi Edebiyatı (1912)  Fransız Tarihi Edebiyatı (1912)  Sanata Dair (1938-1955)  OYUN:  Kabus (1959)  Fürüzan (adapte, 1918) Fare(adapte, 1919... Devamı

2013-01-07 06:04:00

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI SANATÇISI OLAN TEVFİK FİKRET VE ESERLERİ: Rübab-ı Şikeste (1900-1984)  Haluk'un Defteri (1911-1984)  Rübabın Cevabı (1911-1945)  Şermin (1914-1983)  Tarih-i Kadim (1905)      Devamı

SERVET-İ FÜNÜN EDEBİYATI

2013-01-06 08:57:00

    Servet-i Fünun Edebiyatı'nın Genel Özelliklerinden söz etmek gerekirse;     Sanatçılar,sanat sanat içindir ilkesini benimserler Cümlenin dize ya da beyitte tamamlanması kuralını yıkmışlar ve cümleyi özgürlüğüne kavuşturmuşlardır. Beyitin cümle üzerindeki egemenliğine son verirler. Cümle istediği yerde bitebilir ‘Kafiye kulak içindir’ görüşünü benimserler  Şiirde üç değişik biçim kullanmışlardır. a) Batı’dan aldıkları ’sone’ ve ‘terza-rima’ b) Divan edebiyatından alıp, türlü değişikliklerle kullandıkları müstezat (serbest müstezat) c) Bütünüyle kendi yarattıkları biçimler Betimlemeler gözleme dayalıdır ve nesneldir Şiirde olduğu gibi romanda da (devrin siyasal baskıları nedeniyle) sosyal konulardan uzak dururlar  Romanda, romantizmin kimi izleri bulunmakla birlikte genel olarak realizme bağlıdırlar Romanda da dil ağır, üslup sanatkârânedir Roman tekniği sağlamdır  Bu dönem şairleri, Dîvan edebiyatı nazım şekillerinin pek çoğuna yer vermediler. Verdiklerinde ise çok büyük değişiklik yaptılar. Ayrıca Fransız şiirinden aldıkları sone-terza-rimo gibi Batı edebiyatını klasik nazım şekillerini kullandılar. Ortaya koyulan edebî ürünlerin ağırlık noktasını aşk, tabiat, merhamet, sanatkârın kendi günlük yaşayışı ve yakın çevresi gibi ferdî konular ve psikolojik tahliller teşkil eder Hece vezni önemsenmemiş, bu vezinle sadece çocuk şiirleri yazılmıştır. Aruza önem verilmiştir. Nazım, nesre yaklaştırılmıştır. Göze göre kafiye değil, kulağa göre kafiye anlayışı benimsenmiştir En kusurlu yönleri... Devamı

YENİ AŞKA GAZEL

2013-01-05 07:01:00
YENİ AŞKA GAZEL |  görsel 1

Uçurumlardan geçerek gelirim sana delice, uçarak gelirim sana Unutup kederle biteni nice kez Merak merak gelirim sana İçim şarkılarla dolup taşarken dilim dolaşarak gelirim sana Aklım bir pazar yerinden karışık gönlüm tepetaklak gelirim sana Yeniden öğrenmek için her şeyi Bildiklerimi unutarak gelirim sana Dünyaya henüz gelenden farksız çığlık çığlık, çırılçıplak gelirim sana kopar diye köklerimden beni yine uçur diye ey aşk, gelirim sana…    Kaynak : kelimelerokyanusu.blogcu.com   Devamı